Μανιτάρια

Μανιτάρια

Μανιτάρια πλευρώτους

Τα μανιτάρια πλευρώτους έχουν υψηλή θρεπτική και διαιτητική αξία. Οι πρωτείνες που παρέχει είναι υψηλής βιολογικής αξίας, επειδή περιλαμβάνουν όλατα αμινοξέα.

Υπόστρωμα/μπλοκ μανιταριών πλευρώτους

Το υπόστρωμα μανιταριών πλευρώτους( μπλοκ καλλιέργειας) είναι η βάση του αντικειμένου μας. Έπειτα από πολλές προσπάθειες καταφέραμε αφενός...

Συχνές Ερωτήσεις