Ποιότητα

Ποιότητα

Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα

Από το 2009 η επιχείρησή Μανιτάρια Κολινδρού πιστοποιείται με GLOBAL. G.A.P και ISO 22000.

Τηρώντας αυστηρώς τις προϋποθέσεις των εν λόγω συστημάτων εξασφαλίζεται  σταθερή ποιότητα που ικανοποιεί τα υψηλά στάνταρ των πελατών μας. Επίσης, το σύστημα διαχείρισης το οποίο εφαρμόζουμε –και το οποίο σχεδιάστηκε βάσει των απαιτήσεων του διεθνούς πρότυπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000: 2005- αποσκοπεί στην ανάπτυξη, εφαρμογή, πρόληψη και συνεχή βελτίωση στον τομέα της παραγωγής φρέσκων μανιταριών πλευρώτους.

Βασικός στόχος των συστημάτων είναι ο διαρκής έλεγχος της ποιότητας όλων των πρώτων υλών και των διαδικασιών παραγωγής.

Με την εξασφάλιση της ποιότητας των πρώτων υλών και των διαδικασιών παραγωγής έχουμε ως αποτέλεσμα:

 • Σταθερή παραγωγή τελικών προϊόντων
 • Σταθερή ποιότητα τελικών προϊόντων  
 • Σταθερό κόστος τελικών προϊόντων

Όλα τα παραπάνω μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του πελατολογίου μας.

Επιπρόσθετα, με δείκτες μέτρησης των επιδόσεων- διεργασιών της επιχείρησης οι οποίοι βασίζονται στα κριτήρια <<ποιότητα>>, <<ασφάλεια>>, <<υγιεινή>> πετυχαίνουμε:

 • Υψηλό βαθμό ικανοποίησης πελατών.
 • Προμήθεια σε ποσοστό 100% πιστοποιημένης κατά το GLOBAL. G.A.P  Β’ υλών.
 • Αναλύσεις υπολειμμάτων.
 • Εκπαίδευση μόνιμου και εποχικού προσωπικού.
 • Αποφυγή παράδοσης μη συμμορφούμενου προϊόντος.
 • Μείωση ποσοστού απόρριψης μη ασφαλούς και ποιοτικού προϊόντος κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της διαλογής- αύξηση κλάσματος όγκου συγκομιδής/ τελικό εκπορεύσιμο όγκο.

Η επιχείρησή μας έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί προαπαιτούμενα προγράμματα τα οποία ελέγχουν προληπτικά:

 • Την πιθανότητα δημιουργίας εξωγενών κινδύνων για τα τρόφιμα οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από το περιβάλλον εργασίας.
 • Τη βιολογική, χημική και φυσική επιμόλυνση του προϊόντος λόγω διασταυρούμενης μόλυνσης εξαιτίας  της πιθανούς λανθασμένης ροής της παραγωγής- των διεργασιών- των χειρισμών προϊόντων από την παραλαβή ως την παράδοση.
 • Τα επίπεδα κινδύνων στο προϊόν και στο περιβάλλον παραγωγής.

Οι εγκαταστάσεις μας συντηρούνται κατά τρόπο  που εξασφαλίζει άριστες συνθήκες υγιεινής, έτσι ώστε να αποκλείεται η περίπτωση μόλυνσης των προϊόντων. Η ορθή εφαρμογή της Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής, ελέγχεται με τακτικές επιθεωρήσεις.

Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιχνηλασιμότητα, ταυτοποίηση των τελικών προϊόντων. Με βεβαιότητα κάθε στιγμή είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τη διαδρομή κάθε μανιταριού πλευρώτους από την παραγωγή υποστρώματος ως το στάδιο της παράδοσης.

ΕΛΟΤ EN ISO 22000: 2005 GLOBAL. G.A.P IFS Food

Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα
Μανιτάρια Κολινδρού | Ποιότητα